Nasıl Üye Olunur?

Kümelenme üyeliği aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir, sürdürülür ve sonlandırılır.

Üyeliğe Başvuru ve Kabul

Üyeliğe kabul, aşağıdaki şartları sağlayan aday firmaların, eksiksiz katılım beyan formu ve firma tanıtım dokümanı ile BİLKÜM’e başvurması ve başvurunun BİLKÜM Yönetim Kurulunca onaylanması ile gerçekleşir. BİLKÜM Üyelerinde şu şartlar aranır:

Bilişim Teknolojileri alanında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütmek

Türkiye sınırları içinde bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer almak veya bünyesinde Ar-Ge Merkezi barındırmak, üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcisi olmak, sivil toplum kuruluşlarının bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren üyeleri arasında yer almak,

Bilişim Teknolojileri alanda faaliyet gösteren firmaların gelişimlerine katkıda bulunan faaliyetleri yürüten hizmet firması olmak
Yukarıdaki şartları sağlayan firmaların üyeliğe kabulü konusunda BİLKÜM Yönetim Kurulu Kararı esastır. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda üyeliği kabul edilen başvuru firmalarına yazılı ve/veya e-posta ile bildirim yapılır ve kümelenme web sayfası “Üye Firmalar” listesine adı ve iletişim bilgileri eklenerek duyurusu yapılmış olur.

Üyeliğin Devam Etmesi

Kümelenme üyesi firmalar her yılın bitimini takip eden yılın mayıs ayı sonuna “Kümelenme Firması Bilgi Formu” ile yılsonu özet bilgilerini kümelenme yönetimine iletir. Bu bildirim ile kümelenme üyesi firma kümelenme faaliyetlerine devam edeceğini beyan etmiş olur.

Üyeliğin Sona Ermesi

BİLKÜM Üyeliğine son vermek isteyen üye, üyeliği sona erdirme isteğini bir dilekçe ile BİLKÜM yönetimine iletir. İletilen dilekçe Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek uygun görülmesi halinde firma üyelikten çıkartılır.

İki yıl üst üste “Kümelenme Firması Bilgi Formu” iletmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer ve kümelenme web sayfası firma listesi sayfasından adı ve iletişim bilgileri kaldırılır.

Üçüncü taraflarca bir üyenin BİLKÜM Üyeliğinin sona erdirilmesi talebi veya üyenin uygunsuz davranışları tespit edilmesi durumunda ilgili gerekçeler ile birlikte üyenin durumu Yönetim Kurulunda görüşülür ve konu Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

Firma Bilgi Formu
Katılım Beyan Formu
Üyelik Sonlandırma Dilekçesi
BİLKÜM Tüzüğüne buradan ulaşabilirsiniz